Werkgroepen

 

Werkgroepen

Werkgroep Zending en Evangelisatie

Deze groep bestaat uit een aantal gemeente leden, die als taak heeft de gemeente te stimuleren en toe te rusten voor de Bijbelse opdracht om het evangelie uit te dragen en de gemeente te betrekken bij de zendelingen en hun werkterrein.

 

Zendingsprojecten

Hans en Aisha Oosterloo zijn al een hele poos werkzaam in Sierra Leone. Al sinds 1982 vervullen ze allerlei taken in dit land in West-Afrika. Momenteel vragen ze steun voor de volgende projecten: twee gemeentestichters die zich vanuit de BCSL bezig houden met het opzetten, coachen en ondersteunen van lokale kerken. Daarnaast hebben Hans en Aisha zich verbonden aan het Lunsar oogziekenhuis waar voornamelijk veel staaroperaties worden uitgevoerd. Een vrij eenvoudige ingreep die in Sierra Leone niet zo vanzelfsprekend is maar wel levens compleet kan veranderen.  Hans vervult veel coördinatiewerk in dit ziekenhuis naast zijn werkzaamheden in de church ministries board en de EBM-international. Aisha doet veel goed werk voor de mensen onderaan de maatschappij. Ze leert mensen op eigen benen te kunnen staan door onder meer alfabetisering en het leren van handwerkzaamheden. Meer informatie is te vinden op www.baptisten.nl

 

Het tweede project betreft het ‘maatjesproject’ van stichting Immanuël, werkzaam in Roemenië. Het woord maatje slaat op de verbinding tussen 2 groepen mensen die stichting Immanuël wil leggen. Aan de ene kant zijn er de kwetsbare tienermeiden uit onstabiele gezinnen die een ander onderkomen nodig hebben omdat ze anders dreigen slachtoffer te worden van vrouwenhandel. Aan de andere kant zijn er de eenzame ouderen die veelal aangewezen zijn op zichzelf omdat er weinig voorzieningen voor hen zijn in Roemenië. De bedoeling is om deze twee groepen aan mekaar te koppelen zodat de meisjes een stabielere thuissituatie krijgen en de ouderen minder eenzaam zijn. Een deel van de giften wordt gebruikt om de tienermeiden een vergoeding te geven zodat ze minder afhankelijk worden in het leven. Meer informatie op www.immanuelbedum.nl

 

Het derde project vindt ook in Roemenië plaats en heeft connecties met stichting Immanuël. De stichting Vrienden van Deaj houdt zich bezig met het opbouwen van dorpjes in achterstandswijken door middel van gemeenteopbouw en ondersteuning en zorg voor kinderen zodat zij naar school kunnen en leren lezen en schrijven. Deaj is een dorpje in Roemenië waar de stichting onder meer actief is. Daarnaast worden giften ook gebruikt voor incidentele projecten als kleding en voedselpakketten voor arme gezinnen. Het doel van de stichting is dat iedereen tot zijn recht komt zoals God ons bedoeld heeft. Op de website www.vriendenvandeaj.nl  is meer informatie te vinden.

 

 

Voor Anker

Het werk in Voor Anker, een verzorgingshuis in de buurt van de kerk, is gestart in april 2011. Er worden bezoekjes gebracht aan bewoners en bij mooi weer wordt er gewandeld in het nabij gelegen park. Indien nodig worden nieuwe bewoners een beetje wegwijs gemaakt in het huis.

 

Twee keer per jaar wordt in de grote zaal van Voor Anker ’s avonds een interkerkelijke dienst voor  bewoners en belangstellenden gehouden. Tussen beide keren in worden in de middag twee kleine bijeenkomsten gehouden.

 

De motivatie voor het Voor Anker-werk is om er te willen zijn voor ouderen die vaak eenzaam zijn en behoefte hebben aan contact. Waarbij soms ook mooie geloofsgesprekken ontstaan.

 

 

Werkgroep Diaconaat

Vanuit Gods Woord wordt opgeroepen de naaste lief te hebben als onszelf, de ander te dienen, de hongerige te voeden, de dorstige te drinken te geven, de vreemdeling op te nemen, de naakte te kleden, de zieke te bezoeken en de gevangene op te zoeken.

 

Doordat de gemeente betrokken raakt bij diaconale en ondersteunende activiteiten op het gebied van armoede en gerechtigheid wordt diaconaat iets van de hele gemeente.

 

De werkgroep Diaconaat geeft invulling aan individuele diaconale zorg (financieel en/of praktisch) aan leden, vrienden en vaste bezoekers van de Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat. Alle activiteiten van de werkgroep hebben een VERTROUWELIJK karakter. De hulp is altijd van tijdelijke aard. Indien nodig zal worden doorverwezen naar professionele zorginstellingen.

 

Financiële hulpverlening aan individuele gemeenteleden:

Voor mensen met financiële vragen en/of problemen wordt hulp geboden in de vorm van begeleiding bij het op orde krijgen van de financiën. Wanneer dat nodig is wordt financiële ondersteuning gegeven binnen de kaders die daarvoor zijn vastgelegd. Voor het begeleiden van gemeenteleden met schuldproblemen wordt gebruik gemaakt van deskundigheid binnen de werkgroep.

 

Praktische hulpverlening aan individuele gemeenteleden

Wanneer er praktische hulp verleend moet worden, wordt een oproep gedaan aan gemeenteleden / vrienden om hulp te bieden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Westerhof   Webdesign & Fotografie

Baptisten Gemeente Hoogezand Beukemastraat

Contact Info

De Schakel

De gemeente komt iedere zondag samen aan de Beukemastraat 26 in Hoogezand. De dienst begint in de periode van de zomertijd om 9.30 uur De dienst begint in de periode van de wintertijd om 10.00 uur. Deze samenkomsten staan in het teken van ontmoeting.

Baptisten Hoogezand

Beukemastraat 26

9601 BN Hoogezand

Route       klik hier

Mail ons   klik hier

Diensten terug kijken

You tube kanaal klik hier

Nieuws van uit de unie

 

klik hier

Financiën

 

klik hier

 

Rekeningnummer: NL69INGB0000873233

 

 

Leden

 

klik hier